Get Adobe Flash player

Klachten

1. Welke klachten kan je indienen ? 

 

Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school.

 • Je vindt dat een personeelslid van de school je niet behandeld heeft zoals het hoort.
 • Je gaat niet akkoord met een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school.
 • Je hebt een klacht over de werking van de school.
 • Je hebt een klacht over een persoon die werkt in opdracht van de school, bv. cateringpersoneel, onderhoudspersoneel,…
 • Je vindt dat de regelgeving niet correct is toegepast.

Het kan ook gebeuren dat je niet akkoord gaat met een initiatief van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs of van de centrale diensten.

 

2. Waar kan je met je klacht terecht ? 

 

Je moet eerst proberen om de klacht rechtstreeks met de directeur op te lossen. Klachten over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school kunnen gemeld worden aan de directeur en met hem worden besproken.

Kom je na overleg met de directeur niet tot een akkoord of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, die dan de behandeling van de klacht op zich neemt.

Blijf je niet tevreden, dan kan je terecht bij de Raad van Bestuur van de scholengroep.

Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kan je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800/240-50).

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/173-64). Meer informatie vind je terug op http:www.diversiteit.be.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig Bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden: 

 • kosteloosheid
 • eerlijke concurrentie
 • verbod op politieke activiteiten
 • beperkingen op handelsactiviteiten
 • beginselen betreffende reclame en sponsoring.

Voor meer informatie kan je terecht bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Secretariaat-generaal, Kamer 5B25, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02/553 95 55 Willy Vanbelleghem of 02/553 95 14 Mia Vanhoutte). Via    e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

Bij een weigering tot inschrijving van een leerling kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je op het volgende adres: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Kamer 4a24, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02/553 88 66 voor het secundair onderwijs).

 

In verband met de Raad en de centrale administratieve diensten.

Ga je niet akkoord met een initiatief van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs of van de administratieve diensten, dan kan je klacht indienen bij de afgevaardigde bestuurder, Urbain Lavigne, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel.

 

3. Hoe dien je een klacht in ? 

 

Klachten kunnen gemeld worden via telefoon, brief, e-mail of fax.

Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:

 • je naam, adres en telefoonnummer
 • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is
 • in welke school het gebeurd is (als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep).

 

4. Welke klachten worden niet behandeld ? 

 

 • een algemene klacht over regelgeving
 • een klacht die betrekking heeft op feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld
 • een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid
 • een klacht die betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
 • een kennelijk ongegronde klacht
 • een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen
 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor in een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is en waarvoor deze beroepsmogelijkheid nog niet werd benut, bv. bij orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van jezelf of de uitreiking van een B- of C-attest. Klachten over de behandeling zelf van georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden zijn wel mogelijk, bv. te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking.
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
 • een anonieme klacht.

 

5. Hoe verloopt de behandeling van je klacht ? 

 

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur je de ontvangst van je klacht.

Indien je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als je klacht wel wordt behandeld dan volgt er een onderzoek naar de grondigheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de school of scholengroep bereikt.

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.